hiadmin

ویدئو آموزشی نکات فرستادن پمپ به عمق چاه

نکات فرستادن پمپ به عمق چاه:
درجاهایی که آب دارای املاح می باشد باید حتمآ از توری فلزی گالوانیزه استفاده شود تا از ورود املاح به داخل پمپ وگیرکردن احتمالی پروانه ها جلوگیری شودبرای فرستادن پمپ به داخل چاه از یک سه پایه فلزی استفاده می شود که توسط خود مشتری تهیه شده و پایه های آن باید 15 سانتی متر باشد جهت فرستادن پمپ به داخل چاه طناب را به سه پایه بسته واز بستن طناب به دستگیره پمپ جدآ خودداری نمایدودرهنگام بستن شلنگ به خروجی پمپ از خارج کردن سوپاپ خودداری فرماید زیرا این سوپاپ از ورود ذرات معلق به داخل پروانه ها زمانی که پمپ خاموش می شود جلوگیری می کند هنگام فرستادن پمپ به داخل چاه طناب همراه کابل وشلنگ به فاصله یک متر یک متر با بست محکم می شود

ویدئو آموزشی باز وبسته کردن قسمت زیرین پمپ

نکات آموزشی بازوبسته کردن قسمت زیرین پمپ:
پره ای-رابط مکش-پروانه-واسطه وسیل مکانیکی اول توسط آچاربکس12 چهارعدد مهره کلاهکی راباز میکنیم وبعد پره ای ورابط مکش را از هم جدا می کنیم بعد شروع به باز کردن پیچ آلن سرشافت می کنیم وبعد یکی یکی پروانه هاو واسطه ها را ازهم جدا می کنیم ودر مرحله بعد خاردوچشم راتوسط خار باز کن درآورده وبعد سیل مکانیکی یا همان چینی نافی را از جای خودش خارج می کنیم وهمان مکان را تمیز میکنیم و دوباره توسط ابزار مخصوص در جای خودش قرار می دهیم قبل از این کار سیل مکانیکی را بازدید می کنیم که پوسیدگی وشکستگی و خوردگی نداشته باشد همینطور خود شافت وجای نشستن سیل مکانیکی را چک می کنیم که خوردگی نداشته باشد همینطور خود شافت وجای نشستن سیل مکانیکی را چک می کنیم که خوردگی نداشته باشد بعد از اتمام مراحل بالا خار دوچشم را جا انداخته و واسطه ها را چک می کنیم که شکستگی وخوردگی پیدا نکرده باشد و همینطور اورینگ مربوط به واسطه ها و پروانه ها را چک می کنیم که از جای جوش دچار شکستگی و همچنین لنگی نشده باشدو بوش های برنجی بین پروانه ها را چک می کنیم و همینطور پره های پلاستیکی را که دچار شکستگی نشده باشدودر آخر رابط مکش و پره ای را بازدید می کنیم که مشکلی نداشته باشد وبعد تمام قطعات را به ترتیب در جای خود قرار می دهیم وچهار عدد مهره کلاهکی به همراه واشر مربوطه در جای خود به صورت ضربدری محکم می کنیم بعد از اتمام مراحل فوق پمپ را به برق متصل می کنیم تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنیم