کف کش های صنعتی مخصوص لوله جدار

کف کش های صنعتی TMK

از این پمپ ها برای کاناله کردن آبهای کثیف، پمپاژ آبهای تمیز و تخلیه آبهایی که همراه با املاح فیبری هستند استفاده نمود. این پمپ های برای آبیاری کشاورزی بسیار مناسب هستند.