کف کش های فاضلابی

کف کش های فاضلابی صنعتی TPB

این پمپ جهت تخلیه فاضلاب های صنعتی که دارای بعضی از املاح شیمیایی (غیرخورنده) و یا دارای مواد فیبری و الیاف های مصنوعی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.

کف کش های فاضلابی TPA

این مدل پمپ برای تخلیه فاضلاب ها با غلظت بالا و فاضلاب هایی که دارای مواد الیافی و یا فیبری هستند،مورد استفاده قرار می گیرد.

کف کش های فاضلابی HTP

این پمپ ها جهت فاضلاب های کوچک صنعتی، استخرها،جوی های آب،زهکشی ها و همه مواد فیبری و الیاف های مصنوعی، مورد استفاده قرار می گیرد.