پمپ های کف کش صنعتی

پمپ های کف کش خانگی و صنعتی TPT6​

از این پمپ می توان در داخل استخر،جوی اب،چاه،دستگاههای آبیاری بارانی و چاه هایی که توسط دستگاه های حفاری ایجاد شده است،استفاده نمود.

پمپ های کف کش خانگی و صنعتی TPT4​

از این پمپ می توان در داخل استخر،جوی اب،چاه،دستگاههای آبیاری بارانی و چاه هایی که توسط دستگاه های حفاری ایجاد شده است،استفاده نمود.