درب پایین

در این برنامه می پردازیم به بازبینی قسمت انتهایی پمپ(پره ای – رابط مکش- پروانه- واسطه و سیل میکانیکی)

ابتدا مهره برنجی ها را باز میکنیم سپس پره ای و رابط مکش را جدا کرده وپیچ شفت را باز می کنیم سپس پروانه و واسطه ها را از قسمت خود خارج کرده و کنار می گذاریم . مرحله بعد توسط خار باز کن ،خار دو چشم را در آورده و سیل مکانیکی را از قسمت خود خارج می کنیم و جای آن را تمیز می کنیم و سیل مکانیکی را از نظر عدم پوسیدگی و یا شکستگی چک می کنیم همینطور شفت و جای نشست سیل مکانیکی را چک می کنیم که خوردگی نداشته باشد دوباره سیل مکانیکی را توسط ابزار مخصوص در جای خود قرار می دهیم، و بعد خار دو چشم را جا انداخته و واسطه ها را ازنظر عدم  شکستگی و یا خوردگی و همینطور اورینگ مربوط به واسطه ها را چک می کنیم . بعد پروانه ها را چک میکنیم که از جای جوش دچار شکستگی و لنگ نشده باشند، سپس بوش های برنجی بین پروانه ها وحلقه ها پلاستیکی را در جای خود قرار داده ، در اخر رابط مکش و پره ای را بازدید می کنیم که مشکلی نداشته باشند چهار عدد مهره برنجی را بهمراه واشر مربوطه در سرجای خود بصورت ضربدری محکم میکنیم. بعد از اتمام مراحل فوق پمپ را به برق متصل می کنیم تا سالم بودن پمپ اطمینان حاصل کنیم.